Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal : Talumpati

KABAITAN, PAG-IBIG SA KAPWA-TAO, AT PAGMAMAHAL – Ang artikulong ito ay tungkol sa talumpati na pinamagatang “Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal.” Ito ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pag-ibig na nagmula sa churchofjesuschrist.org.

Ang talumpati na ito ay tungkol sa ating mga karanasan sa pag-ibig. Isinasaad dito na mahalin natin ang ating kapwa-tao.

KABAITAN, PAG-IBIG SA KAPWA TAO, AT PAGMAMAHAL - TALUMPATI TUNGKOL SA PAG-IBIG
KABAITAN, PAG-IBIG SA KAPWA TAO, AT PAGMAMAHAL – ISANG TALUMPATI TUNGKOL SA PAG-IBIG

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito para makita mo ang nilalaman ng maikling talumpati na ito. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong halimbawa ng talumpati tungkol sa mga karanasan ng tao sa pag-ibig.

Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal

Mahal kong mga kapatid, ikinararangal ko ang pribilehiyong magsalita sa inyo sa pandaigdigang pagpupulong na ito ng matatapat na may taglay ng priesthood ng Diyos. Ngayong gabi, babalikan ko ang paksa na naging talumpati ko na noon.

Inilarawan ni propetang Mormon ang isa sa mahahalagang katangian ng Tagapagligtas na dapat tularan ng Kanyang mga disipulo. Sabi niya:

“Kung ang isang tao ay maamo at may mapagpakumbabang puso, at kinikilala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na si Jesus ang Cristo, kailangang magkaroon siya ng pag-ibig sa kapwa-tao; sapagkat kung wala siyang pag-ibig sa kapwa-tao ay wala siyang kabuluhan; anupa’t kailangan niyang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao…

Talumpati tungkol sa pag-ibig na nagmula sa churchofjesuschrist.org

Pindutin ang pindutan sa ibaba upang mabasa ang buong talumpati.

Buod ng Talumpating “Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal”

Ang talumpating ito ay nagsasaad na ang taong may mapagkumbabang puso ay kailangang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao. Sapagkat, ang walang pagmamahal sa kapwa-tao ay walang kabuluhan.

Si Jesus, na ating Tagapagligtas, ang pinakamagandang halimbawa ng kabaitan at awa. Kaya sundin natin ang ating tagapagligtas sa pagiging isang mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao.

Aral ng Talumpati

Sa talumpating ito, ating matututunan na ang pagmamahal na ating maibibigay ay hindi lamang para sa ating mga sarili. Kailangan rin na magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa-tao.

Summary

Ang talumpating ito ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pag-ibig. Ito ay nagsasaad na kapag tayo ay hindi magmahal sa ating kapwa-tao, tayo ay walang kabuluhan. Sundin natin ang ating tagapagligtas na si Jesus sa pagiging mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao.

Maraming salamat sa pagbasa ng talumpati na ito. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at talumpati, dito lang sa proudpinoy.ph!

Iba Pang mga Halimbawa ng Talumpati

Leave a Comment