Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal : Talumpati

Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal – Ang artikulong ito ay isang talumpati na pinamagatang “Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal.” Ito ay isa sa mga halimbawa ng isang maikling talumpati tungkol sa pag-ibig. Sa talumpating ito, sinasaad ng churchofjesuschrist.org na mahalin natin ang ating kapwa-tao.

Ang “Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal” ay isang talumpati tungkol sa ating mga karanasan sa pag-ibig.

KABAITAN, PAG-IBIG SA KAPWA TAO, AT PAGMAMAHAL - TALUMPATI TUNGKOL SA PAG-IBIG
KABAITAN, PAG-IBIG SA KAPWA TAO, AT PAGMAMAHAL – TALUMPATI TUNGKOL SA PAG-IBIG

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggang sa dulo nang artikulong ito para makita mo ang nilalaman ng maikling Talumpati Tungkol Sa Pag-ibig. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong halimbawa ng talumpati tungkol sa mga karanasan ng tao sa pag-ibig.

Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal : Talumpati Tungkol Sa Pag-ibig

At ito ang talumpati na pinamagatang “Kabaitan, Pag-ibig Sa Kapwa-Tao, At Pagmamahal”

Kabaitan, Pag-ibig sa Kapwa-tao, at Pagmamahal

Mahal kong mga kapatid, ikinararangal ko ang pribilehiyong magsalita sa inyo sa pandaigdigang pagpupulong na ito ng matatapat na may taglay ng priesthood ng Diyos. Ngayong gabi, babalikan ko ang paksa na naging talumpati ko na noon.

Inilarawan ni propetang Mormon ang isa sa mahahalagang katangian ng Tagapagligtas na dapat tularan ng Kanyang mga disipulo. Sabi niya:

“Kung ang isang tao ay maamo at may mapagpakumbabang puso, at kinikilala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na si Jesus ang Cristo, kailangang magkaroon siya ng pag-ibig sa kapwa-tao; sapagkat kung wala siyang pag-ibig sa kapwa-tao ay wala siyang kabuluhan; anupa’t kailangan niyang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao.

“At ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis nang matagal, at mabait, at hindi naiinggit, at hindi palalo, hindi naghahangad para sa kanyang sarili, hindi kaagad nagagalit. …

“Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kung wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi nagkukulang. Kaya nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao, na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang—

“Datapwat ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Cristo, at iyon ay nagtitiis magpakailanman; at sinumang matagpuang mayroon nito sa huling araw, ay makabubuti sa kanya.”1

Mga kapatid, hindi natin iginagalang ang priesthood ng Diyos kung hindi tayo mabait sa iba.

Ang mahal kong kaibigan at kasamahang si Elder Joseph B. Wirthlin ay totoong isang mabait na tao. Sabi niya:

“Ang kabaitan ang pinakadiwa ng selestiyal na buhay. Mabait makitungo sa kapwa ang taong may katangiang tulad ng kay Cristo. Dapat makita ang kabaitan sa ating salita at kilos, sa trabaho, sa simbahan, at lalo na sa ating mga tahanan.

“Si Jesus, na ating Tagapagligtas, ang pinakamagandang halimbawa ng kabaitan at awa.”2

Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na ang matwid na paggamit ng priesthood ay nakasalalay sa pamumuhay natin ng mga alituntunin ng kabaitan, pag-ibig sa kapwa-tao, at pagmamahal. Mababasa natin sa Doktrina at mga Tipan:

“Walang kapangyarihan o impluwensiya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, … ng kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pakunwaring pag-ibig;

“Sa pamamagitan ng kabaitan, at dalisay na kaalaman, na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa nang walang pagkukunwari, at walang pandaraya.”3

Mga kapatid, suriin natin ang ating buhay at magpasyang sundin ang halimbawa ng Tagapagligtas sa pagiging mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao. Sa paggawa natin nito, mas makakapanawagan tayo sa mga kapangyarihan ng kalangitan para sa ating sarili, para sa ating mga pamilya, at para sa mga kasama nating manlalakbay sa kung minsan ay mahirap na paglalakbay pabalik sa ating tahanan sa langit. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo, amen.

Talumpati tungkol sa pag-ibig mula sa churchofjesuschrist.org

Buod ng Talumpati

Ang talumpating “kabaitan, pag-ibig sa kapwa-tao, at pagmamahal” ay nagsasaad na ang taong may mapagkumbabang puso ay kailangang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao. Sapagkat, ang walang pagmamahal sa kapwa-tao ay walang kabuluhan. Si Jesus, na ating Tagapagligtas, ang pinakamagandang halimbawa ng kabaitan at awa. Kaya sundin natin ang ating tagapagligtas sa pagiging isang mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao.

Aral ng Talumpati

Sa talumpating ito, natutunan ko na ang pagmamahal na ating maibibigay ay hindi lamang para sa ating mga sarili. Kailangan rin na magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa-tao.

Summary

Ang talumpating pinamagatang kabaitan, pag-ibig sa kapwa-tao, at pagmamahal ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pag-ibig. Ang talumpating ito ay nagsasaad na kapag tayo ay hindi magmahal sa ating kapwa-tao, tayo ay walang kabuluhan. Sundin natin ang ating tagapagligtas na si Jesus sa pagiging mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao.

Para Sa Iba Pang Talumpati At Filipino Lessons

Maliban sa halimbawa ng talumpati tungkol sa pag-ibig, narito naman ang ilang mga aralin na maaari ninyong basahin.

INQUIRES

Maraming salamat sa pagbasa ng Talumpati Tungkol Sa Pag-ibig. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at talumpati, dito lang sa ProudPinoy.ph!

We are proud Pinoy!

Leave a Comment