Talata Tungkol Sa Pamilya – 4 Maikling Talata Tungkol Sa Pamilya

TALATA TUNGKOL SA PAMILYA – Sa araling ito inyong matutunghayan ang ang mga kinalap at pinagsama-samang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pamilya ng mga makatang Pilipino. Ang mga halimbawa ito ay tungkol sa pagmamahal sa pamilya na nanggaling sa mga tunay na nadarama at puso ng mga sumulat.

Ang pamilya ang pinakamahalang grupo ng mga taong bumubuo ng isang kumunidad. Sa Isang pamilya, ang bawat isa ay may tungkuling ginagampanan. Ang ama ang haligi ng tahanan na siyang taga-suporta sa pangangailangan at taga-disiplina ng pamilya. Ang ina naman ang ilaw ng tahanan na siyang katuwang ng ama sa pagtataguyod at pag-gabay sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang paglaki. Ang mga anak naman ang kasiyahan at biyaya ng Diyos sa isang pamilya.

Bagama’t hindi ng lahat ng pamilya ay buo at nagmamahalan. Ang iba ay watak-watak at nag-aawayan, sana sa pamamagitan nitong mga talata tungkol sa pamilya nawa ay maging inspirasyon mu sa pagbuo ng pamilya sa susunod ang mga talatang ito. Marahil ay makakarelate ka sa mga malulungkot at masasayang karanasan ng mga sumulat.

See also: Sanaysay Tungkol Sa Pamilya

4 Halimbawa Ng Talata Tungkol Sa Pagmamahal Sa Pamilya

Time needed: 2 minutes.

Narito ang mga halimbawa ng maikling talata tungkol sa pamilya.

  1. Ang Pamilya

  2. Lucas 12: 53

  3. Juan 15: 12-17

  4. 1 Timoteo 3: 2-5

4 Halimbawa Ng Talata Tungkol Sa Pagmamahal Sa Pamilya

TALATA TUNGKOL SA PAMILYA - 4 HALIMBAWA NG MAIKLING TALATA TUNGKOL SA PAMILYA
4 HALIMBAWA NG MAIKLING TALATA TUNGKOL SA PAMILYA

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggang sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang mga nilalaman ng bawat isang maikling Talata Tungkol sa Pamilya. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng pagpapahalaga at pagmamahal sa inyong pamilya.

Ang Pamilya

Ang pamilya ay ang pinakamahalaga at maliit na unit ng lipunan. Dito una natututuhan ang pag-galang at mga tamang asal. Binubuo ito pangunahin na ng tatay, nanay, anak, lolo, at lola. Sa pamilya nabubuklod ang pagmamahal. Ang pamilya ang unang huhubog sa ating pagkatao. At hinuhubog rin nito kung anong klaseng tao ka sa lipunan.

Talata tungkol sa pamilya ni DcstroNDR.

Ang talata na pinamagatang Ang Pamilya ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang talata na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat sa pamilya.

Lucas 12:53

Sila’y mangagkakabahabahagi, ang ama’y laban sa anak na lalake, at ang anak na lalake ay laban sa ama; ang ina’y laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae ay laban sa kaniyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae.

Halimbawa ng talata tungkol sa pamilya mula sa bible.knowing-jesus.com.

Ang talata na pinamagatang Lucas 12:53 ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang talata na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat sa pamilya.

Juan 15: 12-17

“Ito ang aking utos, na kayo ay magmahal sa isa’t isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang dakilang pag-ibig ay walang sinuman kaysa dito, na ang isang tao ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaibigan kita kung gagawin mo ang iniuutos ko sa iyo. Hindi na kita tatawagin na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon, kundi tinawag kitang kaibigan, sapagkat ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama ay ipinaalam ko sa iyo. Hindi mo ako pinili, ngunit pinili kita at hinirang kita upang ikaw ay yumaon at mamunga at upang ang iyong prutas ay manatili, upang ang anumang hingin mo sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa iyo.

Maikling talata tungkol sa pamilya mula sa th.cm-sobral-monte-agraco.pt.

Ang talata na pinamagatang Juan 15: 12-17 ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang talata na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat sa pamilya.

1 Timoteo 3: 2-5

Kaya’t ang isang matanda ay dapat na isang tao na ang buhay ay higit sa kadustaan. Dapat siyang maging tapat sa kanyang asawa. Kailangan niyang gamitin ang pagpipigil sa sarili, mabuhay nang matalino, at magkaroon ng mabuting reputasyon. Dapat niyang tangkilikin ang pagkakaroon ng mga panauhin sa kanyang tahanan, at dapat siyang magturo. Hindi siya dapat maging isang mabigat na uminom o marahas. Siya ay dapat na magiliw, hindi palaaway, at hindi nagmamahal sa pera. Kailangan niyang pamahalaan ang kanyang sariling pamilya na rin, may mga anak na gumagalang at sumusunod sa kanya. Para sa kung ang isang tao ay hindi maaaring pamahalaan ang kanyang sariling sambahayan, paano niya mapangangalagaan ang simbahan ng Diyos?

Halimbawa ng maikling talata tungkol sa pamilya mula sa tl.eferrit.com.

Ang talata na pinamagatang 1 Timoteo 3: 2-5 ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang talata na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat sa pamilya.

Para Sa Iba Pang Filipino Lessons

Summary

Ang pamilya ay isang napakahalagang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang artikulong ito ay siyang kapupulutan natin ng inspirasyon at aral na dapat pahalagahan at mahalin natin ang ating pamilya.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan ng mga halimbawang nabasa ninyo. Happy reading and God bless.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about, 4 Halimbawa Ng Talata Tungkol Sa Pamilya 2022. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment