What Is Harmony In Tagalog Translation And Meaning

HARMONY IN TAGALOG – Today, we will discuss the meaning of the word “harmony” and its Tagalog translation. We also included its synonyms and example sentences in both English and Tagalog.

To fully understand the meaning of harmony in Tagalog, read the whole article.

What Is Harmony In Tagalog Translation And Meaning
What Is Harmony In Tagalog Translation And Meaning

Before we discuss the the meaning of harmony in Tagalog, let us first find out the meaning of harmony in English.

What is meaning of Harmony?

The word “harmony” means the pleasant combination of simultaneous musical notes which is being play and sing together at thesame time.

In addition to that, if people were living in harmony, it meant they lived peacefully rather than arguing and fighting.

Moreover, harmony is a type of word that describes agreement of ideas, feelings, or actions, or a pleasing combination of different parts.

Harmony Synonyms

Here are some synonyms or other words for harmony:

 • Unity
 • Symphony
 • Peace
 • Conformity
 • Consensus
 • Consistency
 • Cooperation
 • Friendship
 • Good will
 • Kinship
 • Understanding
 • Rapport
 • Tranquility
 • Unanimity

Let’s look at the harmony meaning in Tagalog and some example sentences below.

What is Harmony in Tagalog?

The following are the Tagalog translations or meanings of the English word “harmony.”

The meaning of harmony in Tagalog are:
Pagkakaisa
Pagkakasundo
Pagkakatugma

The best translation we could use for the word harmony is “pagkakaisa, pagkakasundo, and pagkakatugma.”

Ang kahulugan ng pagkakaisa ay ang pagtutulungan, pagkakatugma-tugma, pagsasama-sama ng isang pamayanan o ang bawat tao ay namumuhay ng magkasundo at mapayapa.

On the other hand, in a musical context, harmony could be translated as the word “Pagkakatugma.”

Ang salitang “pagkakatugma” ay nangangahulugang ang kaaya-ayang kumbinasyon ng mga nota sa musika na tinutugtog.

Other translation or meaning of harmony in Tagalog
Armonya
Mayaw
Masarap na pagsasamahan
Pagkakabagay-bagay
Pagtutugmaan

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated as “harmony.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write and what you say.

Example sentences of Harmony in Tagalog Translation

EnglishTagalog
My mom taught me how to sing in harmony.Tinuruan ako ng nanay ko kung paano kumanta nang magkatugma.
We need to live in peace and harmony with ourselves and the people around us.Kailangan nating mamuhay sa kapayapaan at pagkakaisa sa ating sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin.
It’s good to live in harmony without enemies or problems.Masarap mamuhay ng may pagkakasundo na walang kaaway o problema.
People should live in harmony in order to have a peaceful life.Ang mga tao ay dapat mamuhay nang may pagkakaisa para magkaroon ng mapayapang buhay.
The choir sings in perfect harmony.Ang koro ay umaawit sa perpektong pagkakatugma.

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “harmony,” in Filipino. We also provided example sentences.

For More English and Tagalog Translations

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “What Is Harmony In Tagalog Translation And Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment