Protocol In Tagalog Translation With Meaning

PROTOCOL IN TAGALOG – This article will teach you what the word “protocol” is in Tagalog translation and its meaning.

Protocol in Tagalog- English toTagalog- Translation
Protocol in Tagalog – English to Tagalog Translation

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “protocol.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

Watch the video here to see the full discussion of Protocol In Tagalog Translation With Meaning

https://youtu.be/pNPpSPKe4LA

What is the meaning of Protocol in English?

According to dictionary-cambridge.org, a protocol is the system of rules and acceptable behavior is used at official ceremonies and occasions.

Protocol Synonyms In English

Here are some synonyms of the protocol in English.

 • Agreement
 • Treaty
 • Concord
 • Convention
 • Pact
 • Contract

What is Protocol in Tagalog?

EnglishTagalog
ProtocolTuntunin
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “protocol” is translated as “tuntunin.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Protocol Meaning In Tagalog (Tuntunin Kahulugan)

Ang tuntunin ay makatarungang prinsipyong gumagabay sa kilos ng tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunan.

Dagdag pa rito, ito rin ay tumutulong sa pagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan.

Protocol Synonyms In Tagalog (Tuntunin Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of the protocol in Tagalog.

 • Utos
 • Patakaran
 • Regulasyon
 • Batas
 • Protokol
 • Kaayusan

Protocol in English Example Sentences

Here are the example sentences of the protocol in English.

Sentences of Protocol in English
Did he have those men with him for protection, because of mere protocol, or perhaps simply as porters for the tribute?
There is a strict protocol to follow.
The family was impressed that hospital medical teams now use the fax as a vehicle for sharing medical protocol.
A person who flouts the laws and protocols of a secret society risks death.
Yet, in returning the king to his throne, a dispute arose over protocol.
English To Tagalog Translation Sentences

Protocol in Tagalog Example Sentences (Tuntunin)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of protocol in Filipino (Tuntunin)

 1. Kasama ba niya ang mga taong iyon bilang proteksiyon, bilang pagsunod sa tuntunin ng pagkilos, o marahil ay bilang tagapagdala lamang ng tributo?

 2. May mahigpit na alituntuning dapat munang masunod.

 3. Ang pamilya ay humanga na ang mga pangkat ng mga doktor sa ospital ay gumagamit ngayon ng fax na pinaka-behikulo upang ibahagi ang medikal na protokol.

 4. Ang sinumang lalabag sa mga batas at protokol ng lihim na samahan ay papatayin.

 5. Gayunman, nang ibinabalik ang hari sa kaniyang trono, bumangon ang pagtatalo tungkol sa wastong kaayusan.

What is the meaning of Protocol in English?

It is the system of rules and acceptable behavior used at official ceremonies and occasions.

What is Protocol in Tagalog?

Tuntunin

What is the meaning of Protocol in Tagalog?

Ang tuntunin ay makatarungang prinsipyong gumagabay sa kilos ng tao sa kanyang pakikisalamuha sa lipunan.

For More English and Tagalog Translations

Moreover, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the Tagalog translation of the word Protocol. Its meaningkahulugankasingkahulugan in Tagalog, and synonyms were tackled as well. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

Please leave your comment(s) for this post, “What Is Protocol In Filipino with Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment