Expression In Tagalog – Meaning, Example Sentences

EXPRESSION IN TAGALOG – Does the meaning of “expression” refer to what is shown on our faces? Or is it how we show or say what we feel for someone or something? To aid our confusion, proceed to read what’s below.

EXPRESSION IN TAGALOG - MEANING, EXAMPLE SENTENCES
EXPRESSION IN TAGALOG – MEANING, EXAMPLE SENTENCES

A short introduction about “expression“: Expression is an English word that is translated as “ekspresyon” or “pagpapahayag” in Tagalog. It comes from a Latin word that means “to press out.”

Expression meaning

Remember what we mentioned in the first paragraph? Both meanings are correct. The word “expression” refers to what is shown on our faces about a thing, what someone said, what we hear or saw, etc., or simply the look on our faces.

It can also refer to the act of showing or saying what we feel for someone or something. It’s either by using words or actions.

Or it can also refer to the words used by someone, which he or she is usually saying. For example, Caren likes to say, “Oh my gosh!” The phrase “oh my gosh” is an expression.

Expression in Tagalog translation

As mentioned above, the translations of the word “expression” in Tagalog are:

EnglishTagalog
ExpressionEkspresyon
ExpressionPagpapahayag

Now, let’s tackle the meanings of the translation of “expression” in Tagalog, which are the words “ekspresyon” and “pagpapahayag.”

Ekspresyon at Pagpapahayag Kahulugan

Ekspresyon ➺ Ang salitang “ekspresyon” ay maaring tumukoy sa ekspresyon ng ating mukha tuwing tayo ay may nakita o narinig. Maaari rin itong tumukoy sa mga salita na palaging sinasabi o nakaugalian nang sabihin ng isang tao.

Pagpapahayag ➺ Ito ay tumutukoy sa kilos kung paano natin ipinapakita o sinasabi ang nararamdaman natin para sa isang tao o bagay. Ito ay alinman sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita o kilos.

Example Sentences

Below are some example sentences using the word “expression” and its Tagalog translation.

EnglishTagalog
I know what Kylie was feeling based on the expression on her face.Alam ko ang nararamdaman ni Kylie base sa ekspresyon ng mukha niya.
Jack’s expression was irritating.Nakakairita ang ekspresyon ni Jack.
I like her expression.Gusto ko ang kanyang ekspresyon.
Her expression was blank at what she heard.Blanko ang ekspresyon niya sa narinig.
That expression is not good.Hindi maganda ang ekspresyong iyon.

Other English and Tagalog Translations

We are proud Pinoy.

Leave a Comment