Enduring In Tagalog Translation With Meaning

ENDURING IN TAGALOGThis article will teach you what the word “enduring” is in the Tagalog translation and its meaning.

ENDURING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
ENDURING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “enduring.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Enduring in English?

The word “enduring” is the gerund and present participle of endure, which means it is long-suffering and permanent or lasting.

Additionally, enduring is used to talk about things that will last a long time.

What are the Synonyms of Enduring?

Here are some synonyms of “enduring”

 • Abiding
 • Ageless
 • Continuing
 • Dateless
 • Eternal
 • Everlasting
 • Immortal
 • Imperishable
 • Lasting
 • Ongoing
 • Perennial
 • Perpetual
 • Timeless
 • Undying

What is Enduring in Tagalog?

EnglishTagalog
EnduringNagtitiis
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “enduring” is directly translated as “nagtitiis.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Enduring meaning In Tagalog (Nagtitiis)

Ang nagtitiis ay tumutukoy sa pagtitiis ng matagal na panahon at nagdurusa sa sakit o kahirapan.

Enduring Synonyms in Tagalog (Nagtitiis)

Here are some synonyms of “Nagtitiis”

 • Tiis
 • Kailanman
 • Matagalan
 • Pasensiya
 • Pagdurusa
 • Pag-aagwanta

Example Sentences of Enduring in English

Here are the example sentences of enduring in English.

Sentences of Enduring in English
He is enduring the pain for a long time.
She’s been enduring the relationship with her.
Enduring the pain until it hurts no more.
I still believe in enduring love.
It is one of the enduring things I have.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Enduring in Tagalog (Nagtitiis)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Enduring in Filipino (Nagtitiis).

 1. Tiyak na kukunin ka nila kung matugunan mo ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat.

 2. Napili siya dahil sa kanyang pagiging karapat-dapat.

 3. Ang aming departamento ay napili bilang may karapat-dapat na magpresenta.

 4. Ang pagiging karapat-dapat ay ang susi sa pagkuha ng posisyon na talagang gusto mo.

 5. Kailangan kong tiyakin na siya ay karapat-dapat na makilahok.

What is the meaning of Enduring in English?

The word “eligibility” means it is the quality or state of being able to be chosen or allowed to do something

What is Enduring in Filipino?

Nagtiis

What is the meaning of Enduring in Filipino?

Ang nagtitiis ay tumutukoy sa pagtitiis ng matagal na panahon at nagdurusa sa sakit o kahirapan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “enduring.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about Enduring In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment