Conjunction In Tagalog Translation With Meaning

CONJUNCTION IN TAGALOG – This article will teach you what the word “conjunction” is in the Tagalog translation and meaning.

What is Conjunction in Tagalog - Meaning of Conjunction in Tagalog
Conjunction in Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into conjunction. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Conjunction in English?

Conjunctions are words that join together other words or groups of words.

Additionally, conjunction refers to an uninflected linguistic form that joins together sentences, clauses, phrases, or words.

Types of Conjunction

Coordinating Conjunction

coordinating conjunction connects words, phrases, and clauses of equal importance.

Examples of this are for, and, nor, but, or, yet, and so.

Subordinating Conjunction

subordinating conjunction introduces a subordinate clause (a clause that does not form a simple sentence by itself).

Also, joins it to the main clause (a clause that can be used as a simple sentence by itself).

Examples of this are after, because, before, as, since, well, until, and so on…

What is Conjunction in Tagalog?

EnglishTagalog
ConjunctionPangatnig
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “conjunction” is translated as “pangatnig.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Conjunction Meaning In Tagalog (Pangatnig Kahulugan)

Ang pangatnig ay ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita,parirala o sugnay na pinagsunod-sunod sa isang pangungusap.

Uri ng Pangatnig at Halimbawa

 • Panlinaw- kung kaya, kung gayon, kaya, upang
 • Panubali- kung, sakali, din, sana, kapag, o pag
 • Paninsay- ngunit, subalit, datapwat, kahit, bagaman, samantala
 • Pamukod- o, ni, maging at man
 • Pananhi- dahil sa, sanhi, sa, sapagkat o mangyari
 • Panapos- sa bagay na ito, sa lahat ng ito, sa di-kawasa, sa wakas
 • Panimbang- at, saka, pati, anupa’t, kaya
 • Pamanggit-daw, raw, di umano, sa ganang akin/iyo
 • Panulad- kung sino, siyang, kung ganon, siya rin, siya din, kung ano
 • Pantulong- dahil sa, sapagkat, nang, para, kapag o kung

Conjunction in English Example Sentences

Here are the example sentences of the conjunction in English.

Sentences of Conjunction in English
There are several parts of speech in English and one (1) of them is the conjunction.
How many conjunctions did you find in the short story you read?
The five-year-old child was taught about conjunctions.
The teacher asked the students to write five (5) examples of conjunction.
Did Marie teach you about conjunctions and how to use them in a sentence?
English To Tagalog Translation Sentences

Conjunction in Tagalog Example Sentences (Pangatnig)

Time needed: 2 minutes.

Here are some example sentences of conjunction in Tagalog (Pangatnig)

 1. Sumulat si Lester ng sampung halimbawa ng pangatnig.

 2. Nagulat ang guro dahil hindi alam ng mga mag-aaral niya kung ano ang pangatnig.

 3. Ang pangatnig ay isa lamang sa walong bahagi ng pananalita.

 4. Bagsak si Leo sa pagsusulit tungkol sa pangatnig.

 5. Alam mo ba kung ano ang pangatnig?

What is the meaning of Conjunction in English?

Conjunctions are words that join together other words or groups of words.

What is Conjunction in Tagalog?

Pangatnig

What is the meaning of Conjunction in Tagalog?

Ang pangatnig ay ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita,parirala o sugnay na pinagsunod-sunod sa isang pangungusap.

For More English and Tagalog Translations

See the following links below:

Summary of Conjunction in Tagalog

In summary, we have discussed what is the Tagalog translation of the word Conjunction. Its meaningkahulugankasingkahulugan in tagalog, and synonyms were tackled as well. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

Please leave your comment(s) for this post, “Conjunction In Tagalog Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment