Slogan Tungkol Sa Kagandahang Asal (10+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA KAGANDAHANG ASAL – Narito ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa kagandahang asal o mabuting asal. Sadyang tinipon namin ang mga slogan na ito upang maging basehan ninyo sa pagpapaganda sa inyong sariling kaugalian.

Bilang tao, ang pagkakaroon ng kagandahang asal ay isang kapuri-puring katangian. Kung maganda ang ipnapakita o pakikitungo mo sa inyong ay siya ring babalik sa iyo, ngunit kung masama ang pinapakita mo ay ganun rin ang babalik sayo.

Slogan Tungkol Sa Kagandahang Asal
Slogan Tungkol Sa Kagandahang Asal

10+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Kagandahang Asal o Mabuting Asal

 1. “Ang Ugaling Nakakaganda dapat lang na Magsimula.”
 2. “Katapatan ng Loob sa Kaibigan, Maawain sa Mahirap at Tumutupad sa Katungkulan ay Pupurihin ng bayan.”
 3. “Ang Magagandang Asal Natin ayHindi pa Dapat Limutin.”
 4. “Ang Karangalan ay may Kalangkap na Mabigat na Katungkulan.”
 5. “Matatanda’y Galangin kung Gusto Mong Sayo’y Gawin din.”
 6. “Ang Impluwensya na Galing sa Pamilya ay Biyaya ng Diyos upang Maiayos ang Relasyon ng Isa’t-isa.”
 7. “Magandang Kaugalian ay Dapat Nating Isabuhay Kailanman.”
 8. “Maging Matulungin at Mapagbigay nang Hindi Naghihintay ng Anumang Kapalit.”
 9. “Ibalik ang mga Magagandang Asal ng mga Pilipino.”
 10. “Ang Banal na Kagandahang-asal ay Dapat Taglayin ng mga Nananampalataya sa Diyos.”
 11. “Kung anu ang Bukang-bibig ay Siyang Laman ng Dibdib.”
 12. “Ang Taong may Malinis na Kalooban ay Walang Kinatatakutan.”
 13. “Ang Mapagmahal na Ama at Ina ay Bubunga ng Mabubuti at Masunuring Anak.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Kagandahang Asal

Kahit ano man ang edad mo, ang pagkakaroon ng mabuting asal ay katangiang sadyang kapuri-puri. Ang pagpapakita ng magandang puso ay nagdadala ng mgandang pakiramdam na nadadama ng lahat ng tao sa iyong paligid.

Kung ano man ang ipinapakita mo sa iyong kapwa ay nanganghulugan lamang kung sino kang talaga. Kaya, mahalagang magpakita tayo ng kagandahang asal upang maging positibo din ang takbo ng ating buhay.

Sana ay nagustuhan niyo ang ating paksa, sa puntong ito, kung may tanong o suhestyon man kayo tungkol dito ay magkomento lamang sa ibaba. Marami pa kaming mga aralin na tiyak na magugustuhan ninyo, kaya pasyalan na ang aming websyt.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment