Meaningful Bible Verses about Love For God & Family

Meaningful Bible Verses about Love – are the scriptures that talks about love. These words gives deeper definition of love different scenarios. The bible verses about all kinds of love are compiled here to emphasize the love of God, family, partner and even enemy. they also are translated in tagalog to make these bible verses more understandable.

We have complied here the Bible Verses about love and are defined as love for family, loved one’s and for God. They are also explained to make you understand better about the message of God on should we define love for others.

To give you wisdom from the Bible on how God define the word love can be seen on 1 Corinthians 13 the whole chapter. These verses in the Bible speaks about how should we define Love, not only for ourselves, for God and for our Family. The Bible says that love must be all bearing, understanding, does not envy or greed, and unconditional. That’s how the Lord God love those who love Him too, who seek for His Grace and Mercy says in the Bible.

Meaningful Bible Verses about the Love of God and their Messages (Tagalog):

The verses written here are the Bible scriptures that pictures out the Love of God towards us. They also have their corresponding tagalog verses so the message in every Bible verses will be more understandable about God’s Love.

 1. John 3:16

  “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”

  Juan 3:16
  “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

 2. John 13:1

  “Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.”

  Juan 13:1
  “Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan.”

 3. John 17:24

  “Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovest me before the foundation of the world.”

  Juan 17:24
  “Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka’t ako’y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan.”

 4. John 15:12

  “This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.”

  Juan 15:12
  “Ito ang aking utos, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo.”

 5.  Ephesians 4:2

  “With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;”

  “Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig;”

Meaningful Bible Verses about Love for God and their Messages (Tagalog):

The verses compiled here are the Bible scriptures that speaks about our Love to God almighty. These Bible verses about the Love for God have its corresponding Tagalog verses to make every Bible verses more understandable and meaningful.

 • Deuteronomy 7:9
  “Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations;”

  Deuteronomio 7:9
  “Talastasin mo nga, na ang Panginoon ninyong Dios, ay siyang Dios: ang tapat na Dios, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang-loob sa mga umiibig sa kaniya, at tumutupad ng kaniyang mga utos, hanggang sa isang libong salin ng lahi;”
 • Deuteronomy 11:1
  “Therefore thou shalt love the Lord thy God, and keep his charge, and his statutes, and his judgments, and his commandments, alway.”

  Deuteronomio 7:9
  “Kaya’t iyong iibigin ang Panginoon mong Dios, at iyong susundin ang kaniyang bilin, at ang kaniyang mga palatuntunan, at ang kaniyang mga kahatulan, at ang kaniyang mga utos kailan man.”
 • Nehemiah 1:5
  “And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments:”

  Nehemias 1:5
  “At nagsabi, Aking idinadalangin sa iyo, Oh Panginoon, na Dios ng langit, na dakila at kakilakilabot na Dios, na nagiingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa kaniya, at nangagiingat ng kaniyang mga utos:”
 • Psalm 70:4
  ” Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified.”

  Mga Awit 70:4
  “Mangagalak at mangatuwa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo; at magsabing lagi yaong umiibig ng iyong kaligtasan: Dakilain ang Dios.”
 • Psalm 31:23
  “O love the Lord, all ye his saints: for the Lord preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.”

  Mga Awit 31:23
  “Oh ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga banal niya: pinalalagi ng Panginoon ang tapat, at pinanghihigantihang lubos ang manggagawang palalo.”
 • Psalm 91:14
  “Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.”

  Mga Awit 91:14
  “Sapagka’t kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa akin, kaya’t iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka’t kaniyang naalaman ang pangalan ko.”
 • Psalm 116:1
  “I love the Lord, because he hath heard my voice and my supplications.”

  Mga Awit 116:1
  “Aking iniibig ang Panginoon, sapagka’t kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling.”
 • 1 Peter 1:8
  “Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:”

  1 Pedro 1:8
  “Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama’t ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma’y inyong sinasampalatayanan, na kayo’y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian:”

Meaningful Bible Verses about Love for Family and Loved One’s (Tagalog):

Here are some of the many verses about love for family in the Bible that you can say or message for your loved ones or family. They were also translated in Tagalog to give you its meaning in Tagalog.

 • Proverbs 10:12
  “Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.”

  Mga Kawikaan 10:12
  “Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: nguni’t tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang.”
 • Song of Solomon 2:16
  “My beloved is mine, and I am his: he feedeth among the lilies.”

  Solomon 2:16
  “Ang sinta ko ay akin, at ako ay kaniya: pinapastulan niya ang kaniyang kawan sa gitna ng mga lila.”
 • Song of Solomon 3:4
  “It was but a little that I passed from them, but I found him whom my soul loveth: I held him, and would not let him go, until I had brought him into my mother’s house, and into the chamber of her that conceived me.”

  Solomon 3:4
  “Kaunti lamang ang inilagpas ko sa kanila. Nang masumpungan ko siya na sinisinta ng aking kaluluwa: pinigilan ko siya, at hindi ko binayaang umalis, hanggang sa siya’y aking nadala sa bahay ng aking ina, at sa silid niya na naglihi sa akin.”
 • 1 Corinthians 13
  “1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
  And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
  And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
  Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
  Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
  Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
  Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
  Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
  For we know in part, and we prophesy in part.
  10 But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
  11 When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
  12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
  13 And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
 • Ephesians 5:25
  “Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;”

  Efeso 5:25
  “Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya;”
 • Exodus 20:12
  “Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.”

  Exodo 20:12
  ” Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.”

Conclusion:

The importance of meditating with God’s word not only grows our spiritual life but also help us to be mature. And there are a lot of English and Tagalog verses in the Bible that you can read to meditate and devote your life to God. By which you can help yourself define love to God, to your family and to others.

These were also given in Tagalog verses to make them more understandable and meaningful.

You can also add more of these Bible verses if you like and share your favorite Bible Massage.

You can read more of our Daily Bible Verses:

Leave a Comment